INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów uczelnia jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji na temat zasad weryfikacji efektów uczenia się.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe: imię, nazwisko, mail oraz wynik egzaminu będą przetwarzane w celu przeprowadzania egzaminów rekrutacyjnych na określony kierunek studiów, poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Obowiązek prawny wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także przepisów wewnątrzuczelnianych.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 3 przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu.

5. Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych2.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów

wskazanych w punkcie 3.

---

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

INFORMATION ABOUT PROCESSING OF PERSONAL DATA

1. Data Controller

Data controller of your personal data is the University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Contact with the data controller:

 • by mail sent to University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 • by phone: 22 55 20 000.

2. Data Protection Officer (DPO)

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl.

The DPO, however, does not proceed other matters, like providing information on the principles of verification of learning outcomes.

3. Purpose and legal grounds of data processing

Personal data: first name, surname, e-mail and exam result, will be processed in order to conduct entrance exams for a specific field of study outside the premises of the university with the use of IT technologies ensuring their control and registration.

The basis for the processing of personal data is Art. 6 (1) (c) of the GDPR1 (processing is necessary for compliance with a legal obligation incumbent on the controller) in conjunction with Art. 6 (1) (e) of the GDPR (processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller).

The legal obligation arises from the provisions of the Law on Higher Education and Science and the implementing acts issued on its basis as well as internal university regulations.

4. Data storage period

Personal data processed for the purpose indicated in par.3. will be processed for the time necessary to achieve the intended purpose.

5. Data recipients

Access to your personal data will be granted to authorised employees or associates of the University of Warsaw the processing of which is in the scope of their duties.

Recipients of your data may also include entities who will be commissioned by the controller to perform specific activities involving personal data processing.

6. Transfer of data outside the European Economic Area (EEA)

Your personal data may also be processed by our provider of G-Suit for education service, Google (with whom we have a signed agreement entrusting personal data processing) in their data processing centres2.

7. Your rights related to data processing

We guarantee you the exercise of all your rights on the terms set out by the GDPR, namely:

 • the right to access your data and receive its copy;
 • the right to rectify your personal data;
 • the right to restrict processing of your personal data;
 • the right to erase your personal data (subject to Art. 17 (3) of the GDPR);
 • the right to object;
 • the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office, if you believe that the processing of your personal data violates the law on personal data protection.

8. Obligation to provide data and the consequence of not providing data

Providing personal data is obligatory, failure to provide data will make it impossible to achieve the goals

indicated in point 3.

---

1. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

2. https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html